Публічний договір (оферта) про оренду обладнання

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АСІДЖС” (надалі – Компанія), якій належать права інтелектуальної власності на програмну продукцію у вигляді онлайн-сервісу “POSKIT” та мобільного додатку “POSKIT”, щодо укладення Договору про оренду обладнання (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, Користувач, який провадить акцепт Оферти, стає орендарем обладнання, яке належить Компанії (акцепт Оферти є укладенням Договору на умовах, встановлених в Оферті).

 1. Загальні положення
  1. За цим Договором Компанія передає Користувачу в тимчасове платне користування (оренду) обладнання, а Користувач зобов’язується сплачувати Компанії орендну плату за користування обладнанням.
  2. Термін оренди має гнучку форму. Під обладнанням розуміються термінали або інше обладнання, яке пропонується Компанієжю та на яке встановлюється мобільний додаток “POSKIT” разом з іншим програмним забезпеченням, необхідним для використання програмного реєстратора розрахункових операцій, отримання оплат банківською картою тощо.
  3. Назва, вид та характеристики обладнання, які орендуються Користувачем, будуть доступні Користувачу перед оформленням замовлення на інформаційній веб-сторінці на веб-сайті https://poskit.ua/.
  4. Оренда здійснюєця тільки при підключенні екварінгу . Якщо обіг коштів складає менше ніж 50 тис. грн. на місяць по еквайрингу, то Користувач повинен викупити пристрій.
  5. Кількість обладнання, що передається в оренду Користувачу зазначається на сторінці оплати замовлення на веб-сайті https://poskit.ua/.
  6. Передача Обладнання в оренду не призводить до виникнення в Користувача права власності на Обладнання.
  7. Строк оренди Обладнання дорівнює 12 місяців з моменту підписання цього Договору.
  8. Оренда Обладнання Компанії та його використання у діяльності Користувача можливе лише за умови використання онлайн-сервісу “POSKIT” з встановленим на Обладнанні мобільним додатком “POSKIT” та з використанням еквайринга, який надається АТ “БАНК АЛЬЯНС” (далі – Банк). Еквайринг Банку надається на підставі окремого договору, укладеного між Банком та Користувачем.
 1. Порядок оплати
  1. За отримання обладнання в користування Користувач щомісячно сплачує Компанії орендну плату.
  2. Розмір орендної плати залежать від терміну самої оренди, а саме: 2.2.А500,00 (п’ятсот) грн. в місяць, не менш чим дванадцять місяців. Але, якщо Користувач прийме рішення повернути обладнання раніш збігання зазначеного терміну, у такому разі Користувач сплачує 1 000,00 грн.(одну тисячу гривень) за кожен місяць, яких не вистачає до закінчення річного періоду.

2.2. Б шість місяців-1 500,00 (одна тисяча п’ятсот)грн., (але, також можлива розстрочка шість місяців при щомісячної сплаті -2 000,00 (дві тисячі) )грн. В такому разі пристрій переходить у власність користувача.

 1. Вибраний варіант оренди відображається в Акті-прийому передач обладнання.
 2. Надання обладнання в оренду здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.
 3. Орендна плата починає нараховуватись з моменту введення Обладнання в експлуатацію. Під введенням Обладнання в експлуатацію розуміється активація банківського еквайрингу ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” на цьому Обладнанні та прив’язці Обладнання до аккаунту в Сервісі “POSKIT”.
 4. У випадку придбання Користувачем обладнання в оренду, умови такого придбання можуть визначатися:

– відповідним окремим договором Користувача та Компанії з визначеними умовами оренди обладнання та ціною такого доступу;

– онлайн-замовленням, яке здійснюється через особистий кабінет або обліковий запис (акаунт) Користувача на веб-сайті https://poskit.ua/. Користувач підтверджує своє замовлення шляхом його оплати (акцепту). Компанія залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні замовлення із обов’язковим поверненням сплачених коштів. Оплата здійснюється шляхом зазначення номеру банківської карти користувача, дати закінчення строку дії банківської карти та CVV-коду. Платежі через веб-сайт обробляються фінансовими установами. Компанія не зберігає інформацію та відомості про банківські карти Користувачів. Окрім цього Користувач має право згенерувати та завантажити рахунок на оплату і оплатити цей рахунок в банку.

 1. Факт належного надання Компанією обладнання в оренду за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг (надалі – Акт) на суму ціни оренди за Тарифом, в залежності від кількості днів оренди за місяць в якому було надано обладнання в оренду у звітному місяці, який оформляється Компанією у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу до 05 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги оренди обладнання.
 2. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Компанії або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акту та/або до Послуг, в тому числі, їх невідповідності умовам цього Договору, надати Компанії відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акту, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).
 3. У випадку, якщо Користувач не надає Компанії у строк, визначений у пункті 2.7 Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або Мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.
 4. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Компанії, зазначений у цьому Договорі або шляхом автоматичного списання коштів з банківського рахунку Користувача в гривні. У разі відсутності достатньої кількості коштів на рахунку Користувача або у разі інших випадків, внаслідок яких кошти за оренду обладнання не будуть списані з рахунку Користувача в строки, встановлені цим Договором, Користувач зобов’язується повернути Обладнання Компанії в порядку, встановленому Розділом 4 цього Договору.
 5. Компанія має право переглянути розмір орендної плати, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за посиланням https://poskit.ua/, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.
 6. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом (розміром орендної плати), має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Компанію письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.
 7. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати оренди Обладнання.
 1. Порядок приймання-передачі обладнання
  1. Компанія передає Користувачу Обладнання протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту здійснення оплати.
  2. Передача Обладнання відбувається за допомогою перевізника ТОВ “Нова Пошта”, інших перевізників або шляхом самовивозу зі складу Компанії. Користувач несе відповідальність за правильність вказаних даних щодо доставки Обладнання Користувачу (адресу та/або номер відділення перевізника, місто, номер телефону та ПІБ Отримувача тощо). Користувач несе відповідальність у разі зазначення помилкових відомостей про доставку.
  3. Факт передачі Обладнання Користувачу підтверджується підписаним Сторонами Актом прийому-передачі Обладнання, який відправляється Користувачу разом із Обладнанням. Користувач зобов’язується підписати Акт прийому-передачі Обладнання та повернути його Компанії протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Обладнання.
  4. Користувач зобов’язується перевірити Обладнання під час його отримання на якість та кількість. У разі отримання неякісного Обладнання або у кількості, яка не відповідає замовленню Користувача, Користувач повідомляє про таке Компанію, а Компанія зобов’язується замінити неякісне Обладнання на такий самий за характеристиками та якісне Обладнання або передати Користувачу оплачену кількість Обладнання протягом 7 (семи) робочих днів.
  5. У разі неотримання від Користувача повідомлення про неякісне Обладнання або підписаного Акту прийому-передачі Обладнання протягом 7 (семи) робочих днів, Обладнання вважається отриманим Користувачем належним чином, а Акт прийому-передачі Обладнання вважається підписаним Користувачем і Компанією лише за наявності підпису Компанії.
 1. Порядок повернення обладнання
  1. У випадку закінчення строку оренди Обладнання або дострокового розірвання Договору, Користувач зобов’язаний повернути Обладнання Компанії в п’ятиденний строк з моменту настання зазначеної події у стані не гіршому, ніж на момент його передачі в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу. Обладнання вважається поверненим Компанії з моменту підписання Сторонами Акту повернення Обладнання.
  2. Повернення Обладнання відбувається таким самим способом, яким Обладнання було отримано Користувачем, якщо інше не було погоджено Сторонами письмово або усно.
  3. У разі не повернення Обладнання в строк, передбачений цим Договором, Користувач несе відповідальність, встановлену Розділом 6 цього Договору.
  4. У разі повернення Обладнання у стані, гіршому за стан, в якому воно передавалось Користувачу і погіршення стану Обладнання не обумовлено нормальним фізичним зносом, Компанія зобов’язується виконати відповідний напис на Акті повернення Обладнання про наявність дефектів, повернути один екземпляр Акту Користувачу та має право вимагати від Користувача усунення дефектів за рахунок Користувача або компенсації оціночної вартості Обладнання, яка зазначена в Акті повернення Обладнання на вибір Компанії.
 1. Заміна Обладнання та негарантійний ремонт
  1. У разі виходу Обладнання з ладу не з вини Користувача, то Користувач звертається до Компанії із вимогою про заміну Обладнання на таке саме Обладнання за якістю та характеристиками.
  2. Повернення Обладнання від Користувача до Компанії відбувається в порядку, встановленому Розділом 4 цього Договору.
  3. Після отримання Обладнання Компанією, Компанія протягом 5 (п’яти) робочих днів перевіряє причини виходу з ладу Обладнання та у разі, якщо Обладнання вийшло з ладу не з вини Користувача, то Компанія зобов’язується замінити Обладнання на інше Обладнання з такими ж самими характеристиками.
  4. Компанія зобов’язується відправити інше Обладнання в порядку, встановленому Розділом 3 цього Договору.
  5. У разі, якщо Обладнання вийшло з ладу з вини Користувача, Користувач зобов’язується оплатити негарантійний ремонт Обладнання протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання вимоги та рахунку на оплату від Компанії. У своїй вимозі Компанія повідомляє про виявлені дефекти в Обладнанні, підстави виходу Обладнання з ладу та вартість негарантійного ремонту Обладнання.
 1. Відповідальність
  1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
  2. У випадку порушення Користувачем строків оплати за користування Обладнанням, Користувач сплачує Компанії пеню у розмірі облікової ставки НБУ, від розміру плати за оренду Обладнання, за кожний день прострочення платежу та 36 % річних за користування чужими грошовими коштами.
  3. У випадку неповернення Обладнання Користувачем Компанії в строки, встановлені цим Договором або у разі відмови Користувача від сплати за негарантійний ремонт Обладнання, Користувач повинен буде сплатити Компанії штраф у подвійному розмірі від загальної вартості оренди Обладнання, пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення повернення Обладнання або несплати за негарантійний ремонт Обладнання та 36 % річних за користування чужими грошовими коштами. Притягнення Користувача до відповідальності, встановленої цим Договором, не звільняє Користувача від обов’язку виконати свої зобов’язання в натурі.
  4. У випадку втрати Обладнання Користувачем або його пошкодження з вини Користувача, внаслідок якого ремонт Обладнання неможливе, Користувач передає у власність Компанії аналогічне майно або відшкодовує його вартість разом із сплатою всіх можливих витрат, за вибором Компанії.
 1. Форс-мажор
  1. Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором у випадку настання обставин непереборної сили (пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, акти Уряду), про що друга Сторона повинна бути проінформована в 20-ти денний термін з моменту настання таких подій.
  2. У випадку дії обставин непереборної сили, термін виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, переноситься на час дії таких обставин чи їхніх наслідків.
  3. У випадку, якщо зазначені обставини чи їхні наслідки будуть діяти більше трьох місяців, сторони визначають альтернативні способи виконання цього Договору чи припиняють його дію.
  4. Дія форс-мажорних обставин підтверджується відповідно до чинного законодавства.
 1. Термін дії Договору
  1. Цей Договір набирає чинності з моменту здійснення оплати Користувачем за оренду обладнання.
  2. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:
   1. за ініціативою Користувача;
   2. за ініціативою Компанії;
   3. в порядку, передбаченому п. 7.3 Договору;
   4. у разі прострочення сплати орендної оплати більше ніж на 5 (п’ять) календарних днів;
   5. в інших випадках, передбачених цим Договором.
  3. У разі розірвання Договору за ініціативою Користувача, Користувач зобов’язується повідомити Компанію про таке розірвання не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів шляхом відправлення електронного листа на електронну адресу Компанії.
  4. У разі розірвання Договору за ініціативою Компанії, Компанія зобов’язується повідомити Користувача про таке розірвання не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів шляхом відправлення електронного листа на електронну адресу Користувача.
  5. Порядок повернення обладнання передбачено Розділом 4 цього Договору.
 1. Прикінцеві та перехідні положення
  1. Підписання електронних документів між Сторонами (Акти, рахунки на оплату, додаткові угоди тощо) здійснюється за допомогою сервісу Paperless, ВЧАСНО- які знаходяться за посиланням https://paperless.ua/, https://edo.vchasno.ua/, в порядку, передбаченому Законом України від 05.10.2017 № 2155-VIII “Про електронні довірчі послуги”.
  2. Акти приймання-передачі Обладнання та Акт повернення Обладнання підписуються сторонами в простій письмовій формі під час отримання Обладнання. Компанія є відповідальною за підготовку проектів Актів.
  3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
  4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
  5. Користувач надає згоду на обробку його персональних даних Компанією, збір, обробка, збереження та видалення яких пов’язане та необхідне у зв’язку із виконанням цього Договору. За цим Договором Компанія збирає, обробляє та зберігає такі персональні дані Користувача: прізвище, ім’я та по-батькові, паспортні дані, РНОКПП, адреса проживання та адреса реєстрації, адреса електронної пошти, номер телефону та інші контактні дані та IP-адреса. Компанія не передає та не передає персональні дані Користувача третім особам за виключенням випадків, коли передача персональних даних обумовлена виконанням цього Договору. Після припинення цього Договору між Користувачем та Компанією, персональні дані Користувача будуть видалені з баз даних Компанії за виключенням тих персональних даних, зберігання яких є обов’язком Компанії.
 1. Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСІДЖС»

Місцезнаходження:

Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ЛИТВИНСЬКОГО, будинок 45Б

Код ЄДРПОУ 43503517